КАК ВЪЗДЕЙСТВА РЕНТГЕНОВАТА РАДИАЦИЯ НА ЖИВИЯ ОРГАНИЗЪМ

Скоро след откриването на X-лъчите станало ясно, че те могат да окажат голяма помощ на хората. Освен за диагностика новите лъчи се прилагали и за лечение. Не след дълго се установило, че рентгеновите лъчи са несамо полезни. През изминалия век човечеството натрупва солидни познания в областта на медицината, радиологията, радиационната защита, радиобиологията (за съжаление с цената на жертви).Умелото използване на тези знания води до оптимален резултат при употребата на Х-лъчите. Рентгеновото лъчение се използва за различни цели, но пряко отношение към здравето на хората има най-вече медицинското му приложение. В медицината рентгеновите лъчи се използват  и до днес за образна диагностика и лъчелечение.
В медицината се използват и други лъчения освен рентгеновите.  Те притежават различни енергии и най-общо се наричат йонизиращи лъчения. За оценка на радиационния риск от въздействието на радиацията се въвеждат следните величини:

Погълната доза

Това е отношението на средната предадена енергия от йонизиращото лъчение в елементарен обем от облъчваното вещество към масата на веществото в този обем. Мерната единица е Грей (Gy). При еднаква погълната доза, радиобиологичният ефект зависи от вида на лъчението и от неговата енергия. Радиационният тегловен фактор отчита степента на вредно въздействие за различните лъчения. За рентгеново, гама-лъчение и електрони радиационният тегловен фактор е равен на 1, за алфа-лъчите той е 20.

Еквивалентна доза

Представлява погълнатата доза, осреднена за даден орган или тъкан, умножена със съответния радиационен тегловен фактор. Измерва се в Сиверти (Sv).

Тъканният тегловен фактор отчита относителния принос на всеки орган или тъкан в общото увреждане на организма. Неговите стойности са:
0,20 - за гонадите
0,12 - за червения костен мозък, дебелото черво (долен край), белите дробове,
стомаха
0,05 - за пикочния мехур, млечната жлеза, черния дроб, хранопровода, щитовидната жлеза
0,01 - за кожата и повърхността на
костите
0,05 - общо за всички останали органи

Ефективна доза

Ако умножим еквивалентната доза, получена от всеки орган, със съответния тъканен тегловен фактор и сумираме получените стойности за всички тъкани и органи, ще получим величината ефективна доза, отчитаща сумарния ефект от облъчването за организма. Мерната единица е Сиверт (Sv).Последствията от въздействията на  йонизиращи лъчения на човека са детерминирани и стохастични.

Детерминирани

Това са ефекти,  проявявани при облъчване с висока доза, което причинява смърт на голям брой клетки и необратими увреждания на засегнатия орган или система, както и на целия организъм.  Детерминираните ефекти се проявяват при облъчване с погълната доза над 1-2 Gy, като тежестта на пораженията нараства с увеличаване на дозата. Такива ефекти могат да бъдат например левкемията, лъчевата катаракта, стерилитетът, както и малформациите и умственото изоставане в развитието, вследствие вътреутробно облъчване. Детерминирани ефекти изразяващи се в малформации могат да възникнат през 3-8 седмица от бременността още при дози от 100-200 mGy. Около 200 mGy са достатъчни за проявяване на умствено изоставане при облъчване през 8-25 седмица от бременността. В медицинската практика детерминирани ефекти могат да се проявят при болните, подложени на  локално облъчване с големи дози при лечението на злокачествените образования. Само в отделни случаи при продължителна рентгеноскопия в интервентната рентгенология (сърдечно-съдови животоспасяващи манипулации) може да се наблюдава еритема, а по изключение – лъчева некроза на кожата.

Стохастични

Риск за възникване на късни стохастични ефекти  настъпва при еквивалентна доза  до  200 mSv.  Проявите могат да са лъчева канцерогенеза, малформации и канцерогенеза в неговите поколения. Вероятността за стохастичните ефекти зависи от погълнатата доза и от лъчечувствителността на облъчваната тъкан. 
В естествената си среда човек е обкръжен от радиация!  Източници на  тази радиация са космическите лъчи-14% от естественото облъчване, радиоактивните елементи в почвата и строителните материали-20% от естественото облъчване, въздуха-51% от естественото облъчване, храната и водата-15% от естественото облъчване. В зависимост от местоживеенето, ефективната доза на годишното фоново облъчване варира от 1 до 10 mSv, като средната стойност, която получава българинът от природния фон за една година е 2,33 mSv.Човек е създал  изкуствени източници на йонизираща радиация, които формират надфоново облъчване. Това са радиоактивни източници, рентгенови тръби, ядрени реактори, ускорители на заредени частици и др. Те се използват в медицината, индустрията, енергетиката, научните изследвания и бита.
Съвременната медицина формира около 80% от надфоновото облъчване. Приносът на рентгеновата диагностика около 22% от общото облъчване на българина.  Радиационният риск зависи от облъчения орган или тъкан, също от вида на лъчението и от енергията на лъчението. Различните органи имат различна чувствителност към лъчението.
Облъчването на пациента трябва да е добре обосновано и оптимизирано, но не може да бъде ограничавано! Дори рискът от облъчване с висока доза е оправдан, ако то ще е от полза за диагнозата или лечението!
Тук е направено сравнение между облъчването, получено при различни видове рентгенови изследвания и времето за което човек получава същата доза от естествения фон.

Изследване
Eкв. доза, mSv
Екв. облъчване от природния фон
Рентгенография на кости на крайник
< 0,01
под 1,5 дни
Рентгенография на зъб
0,01 - 0,04
1,5 - 7 дни
Рентгенография на белите дробове
0,02 - 0,06
3 - 10 дни
Рентгенография на череп и шийни прешлени
0,07 - 0,08
11 - 14 дни
Рентгенография на бедро
0,3
7 седмици
Рентгенография на торакални прешлени
0,7
4 месеца
Рентгенография на таз или корем
0,7
4 месеца
Рентгенография на лумбални прешлени
1,3
7 месеца
Рентгеноскопия на белите дробове (1 минута)
2,3
12 месеца
Венозна урография (изследване на бъбреците)
2,5
14 месеца
Контрастно изследване на стомаха
3,0
16 месеца
Иригография (изследване на дебелото черво)
7,0
3 години
Компютърна томография на глава
2,3
1 година
Компютърна томография на гръден кош
8,0
3,6 години
Компютърна томография на корем или таз
10,0
4,5 години
Сърдечна катетеризация, коронарна
ангиография, коронарна ангиопластика
>14
над 6 години

Радиобиологичният ефект при облъчване с малки дози се изследва усилено. Но тъй като е изключително трудно разграничаването на радиационно индуцираните злокачествени заболявания от спонтанно възникващите под действието на нерадиационните фактори, съществуват различни мнения относно вероятността за възникване на стохастични ефекти. Приема се, че тази вероятност е безпрагова и зависи линейно от дозата. Това означава, че всяко надфоново облъчване, включително медицинското, е свързано с определен радиационен риск. Въпреки това няма доказателства за вредни ефекти, причинени от облъчването с малки дози, каквото е облъчването в диагностиката с йонизиращи лъчения в повечето случаи.

Важно е за нас като пациенти да знаем какви са рисковете от медицинските процедури и мога да кажа, че ежедневно рентгенолозите се възмущават и връщат пациенти, изпратени за рентгеново изследване без да има достатъчно показатели за това. Жалко е, че много лекари не се съобразяват с опасностите, които крият лъчите. Например за да ви лекуват от някои заболявания преди да ви приемат в болница се прави рентгенова снимка, на която това заболяване не се вижда. След излекуването се прави контролна снимка за доказателство, че сте се излекували, но пак следи от заболяването на снимката няма. Това е просто една бюрократична измислица на хора от здравната каса, които нямат нужда от чуждо експертно мнение. Затова не забравяйте, че никой няма да се погрижи за вас по-добре от вас самите.